شبکه

  • طراحی، اجرا و فعال سازی شبکه های کوچک و متوسط خانگی و اداری.
  • ارائه ی مشاوره ی فنی.
  • تعمیرات و ارتقای شبکه های موجود.
  • ارائه ی راهکار های مناسب جهت صرفه جویی در زمان و هزینه های سازمانی و استفاده اشتراکی از منابع موجود مانند محل ذخیره ی فایل ها و تجهیزات اداری مثل پرینتر ها.
  • راه اندازی وب سایت داخل سازمانی جهت برقراری ارتباط سریع تر بین واحد ها بدون نیاز به اینترنت.